Algemene Voorwaarden van First Degree Design

 

 

 

1.           Overeenkomst, offerte en bevestiging

 

1.a          Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de  opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en First Degree Design gesloten overeenkomsten. 

 

1.b          Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere  heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

1.c          Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat First Degree Design een aanvang  met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden First Degree Design eerst nadat deze  schriftelijk door First Degree Design zijn bevestigd.

 

1.a          Op het moment dat de opdrachtgever de orderbevestiging terugstuurt en deze accepteert op basis van de offerte gaat hij automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en First Degree Design gesloten overeenkomsten. 

 

 

 

2.           Uitvoering

 

2.a          First Degree Design zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de  belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal First Degree Design de  opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

2.b          De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een  tijdige en juiste levering door First Degree Design mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

 

2.c          Een door First Degree Design opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient First Degree Design in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

2.d          Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen  elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien First Degree Design, al dan niet in naam van de  opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van First Degree Design zijn hierboven genoemde  goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

 

2.e          Na schriftelijke goedkeuring van een proef door opdrachtgever is First Degree Design niet meer verantwoordelijk voor drukfouten, spellingsfouten en andere wijzigingen buiten de invloed van First Degree Design met als verwijzing de laatst gestuurde proef (geldt voor zowel een digitale proef als bv een .jpg of .pdf bestand zijn alsmede voor een papieren print als proef.)

 

2.f           Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van  de opdracht, schriftelijk aan First Degree Design te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. 

 

 

 

3.           Gebruik maken van derden

 

3.a          Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de  totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan First Degree Design, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als  gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

3.b          Indien First Degree Design op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de  First Degree Design namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

 

 

4.           Eigendomsrechten

 

4.a          Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van  intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan First Degree Design. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of  registratie, is uitsluitend First Degree Design daartoe bevoegd.

 

4.b          Tenzij het werk er zich niet voor leent, is First Degree Design te allen tijde gerechtigd om zijn/haar  naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de  First Degree Design openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.c          Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door First Degree Design tot  stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de  First Degree Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

 

 

5.           Gebruik en licentie

 

5.a          Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst  met First Degree Design, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de  opdracht overeengekomen bestemming. 

 

5.b          De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van First Degree Design niet gerechtigd  het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of  aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium.

 

5.c          Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te  gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:  a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is. b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beeindigd, tenzij de gevolgen  hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

 

5.d          First Degree Design heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

 

 

 

6.           Honorarium en extra kosten

 

6.a          Naast het overeengekomen honorarium komen ook extra kosten, die First Degree Design voor de  uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking als deze betrekking hebben op noodzakelijke continuiteit van de opdracht.

 

6.b          Indien First Degree Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en  duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart  te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door First Degree Design gehanteerde honorariumtarieven. 

 

 

 

7.           Betaling

 

7.a          Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van  deze termijn door First Degree Design nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de  First Degree Design gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus,  gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een  minimum van e 150,- excl. BTW.

 

7.b          First Degree Design heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor  verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht als deze een looptijd over meerdere maanden heeft.

7.c          De opdrachtgever verricht de aan First Degree Design verschuldigde betalingen zonder korting of  verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan First Degree Design heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd  betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. 

 

 

 

8.           Opzegging en ontbinding

 

8.a          Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het  honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 

8.b          Indien de overeenkomst door First Degree Design wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de  opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever  op grond waarvan van First Degree Design redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

 

8.c          De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door First Degree Design op eigen naam voor de vervulling van de  opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 25% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd  zou zijn. 

 

8.d          Zowel First Degree Design als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk  geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surse?ance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de ontwerper het recht het  verstrekte gebruiksrecht te bee?indigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

 

 

9.           Garantiebepalingen

 

9.a          First Degree Design garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,  indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

 

9.b          De opdrachtgever vrijwaart First Degree Design of door First Degree Design bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het  gebruik van het resultaat van de opdracht en van intellectueel eigendom van het ontwerp.

 

 

 

10           Aansprakelijkheid

 

10.a        First Degree Design is niet aansprakelijk voor:  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst  indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.  c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.  d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van  toeleveranciers. e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever,  overeenkomstig het bepaalde in art. 2.d zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.  f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege  heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 

 

10.b        First Degree Design is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:  a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van First Degree Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden;   c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade  als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van First Degree Design voor alle overige dan voornoemde schade, zoals  indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

 

10.c        Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

 

 

 

11           Overige bepalingen

              

11.a        Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met First Degree Design gesloten  overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

11.b        Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere  partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere  partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

11.c        Op de overeenkomst tussen First Degree Design en opdrachtgever is het Nederlands recht van  toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen First Degree Design en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar First Degree Design is gevestigd,  of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van First Degree Design.